Eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 1/B maddesine göre eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir”.

İlgili kanuna göre fikir ve sanat ürünlerinin ‘eser’ olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için;
a. Sahibinin hususiyetini taşıması,
b. Şekillenmiş olması,
c. Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,
d. Fikri bir çabanın sonucu olması gerekmektedir.

Telif Hakkı Eser Çeşitleri :

İlim ve Edebiyat Eserleri :

Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler (roman, hikaye, şiir, senaryo, v.b.), Her çeşit danslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri, Estetik değeri olmayan teknik ve bilimsel nitelikli fotoğraf eserleriyle, haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografyaya ait maket ve benzerleri, Estetik değeri olmayan her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri, Musiki eserlerinin nota olarak yazılan besteleri (ve sözleri), Bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bilgisayar programlarının hazırlık tasarımları)

Bilgisayar Programı ve Veritabanları :

 (Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.)

Güzel Sanat Eserleri :

 Estetik değere sahip olan, Yağlı ve suluboya tablolar, Her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi, Heykeller, kabartmalar ve oymalar, Mimarlık eserleri, El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları, Fotografik eserler ve slaytlar, Grafik eserler, Karikatür eserleri, Her türlü tiplemeler.

Musiki Eserleri :

(Sözlü ve sözsüz besteler (yapım haline gelmemiş amatör kayıtlar)

Sinema Eserleri:

Estetik değere sahip, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi; tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.

(İşlenme Eserler: Diğer bir eserden faydalanarak meydana getirilip de bu eserden bağımsız olmayan ve işleyen kişi ya da kişilerin özelliklerini taşıyan fikir ve sanat ürünleridir.

Derleme Eserler: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi içeriği seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu meydana gelen eserlerdir.)

Eser Sahibi Kimdir ?

Eser sahibi, eseri meydana getiren kişidir. Örneğin; bir müzik eserinin sahibi, onu meydana getiren, yani bestesini ve güftesini yaratan kişidir.

Telif Hakkı Devri
Eser sahipleri veya mirasçıları mali haklarını karşılıklı veya karşılıksız, süreli veya süresiz olarak devredebilirler. Mali haklara ilişkin sözleşmelerin yazılı olması ve devre konu hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.

Hakların İstisnaları

·         Kamu Düzeni Düşüncesiyle

·         Genel Menfaat Düşüncesiyle

·         Kişilerin Hususi Menfaati Düşüncesiyle

·         Kopya ve neşir

·         Hükümete Tanınan Yetkiler

Bağlantılı Hak Sahipleri

İCRACI SANATÇILAR: Bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçılardır.

FONOGRAM YAPIMCILARI: Bir icra ürünü olan sesleri veya diğer sesleri plak, kaset, CD gibi ses taşıyıcılarına ilk defa tespit eden ve bu durumun hukuksal sorumluluğunu üstlenen gerçek ya da tüzel kişilerdir.

RADYO-TELEVİZYON KURULUŞLARI: Kablolu, kablosuz veya uydu aracılığıyla her türlü yayın yapan kuruluşlarıdır.

FİLM YAPIMCILARI: Görüntüleri anlaşılabilecek, çoğaltılabilecek veya iletilebilecek şekilde; bir araca ilk kez kaydeden gerçek veya tüzelkişidir.

Bir önceki yazımız olan Marka Vekili Nedir ? başlıklı makalemizde Marka Patent Vekili Nedir ?, Marka Tescil Vekili Nedir ve Marka ve Patent Vekili Ne İş Yapar hakkında bilgiler verilmektedir.