Yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik şartları taşıyan buluş konuları için düzenlenen patent işlemleri T.C Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde korunmaktadır.patent_itiraz_tescil_islemleri

Patent Tescili için yapılan başvuruya ait dosya, T.C Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarınca incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu inceleme işlemi şekli incelemedir, yani dosya içeriği, tarifname, istemler, özet ve varsa teknik çizimlerin yeterliliği, birbirleriyle uyumu ve desteklemesi kriterleri göz önüne alınmaktadır.

Patent İtiraz İşlemleri uzman tarafından istenilen şekle uygun olan başvuru dosyaları, başvuru sahibinin erken yayın talebi doğrultusunda ilgili aya ait Patent Bülteni’nde ilan edilmektedir.

Şekli eksiklik olmayan ve ilan edilen patent konusu buluşlar için Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilen resmi bildiri doğrultusunda buluşa ait dosyanın araştırma talebinin yapılması gerekmektedir.

Araştırma talebi T.C Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yada T.C Türk Patent ve Marka Kurumu verilerinin yeterli olmadığı durumlarda anlaşmalı diğer ülke ofislerine dosyanın gönderilmesi ile başlatılmaktadır.

Araştırma raporu tercih edilen araştırma ofisi ve istenilen araştırma sürecine bağlı olarak T.C Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvuru sahibine iletilmektedir. Patent başvuru sahibinden sistem tercihini yapması istenmektedir.

Araştırma raporu ve sistem tercihi ilgili sürelerde takip eden Patent Bülteni’nde ilan edilmektedir. 6 aylık ilan süresi içerisinde 3. şahıslarca araştırma raporuna itiraz dosyalanabilmektedir.

İtiraz ;

(1) Üçüncü kişiler, patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde ücretini ödeyerek söz konusu patente;

  1. a) Patent konusunun, patent verilebilirlik şartlarını taşımadığı,
  2. b) Buluşun yeterince açıklanmadığı,
  3. c) Patent konusunun, başvurunun ilk halinin kapsamını aştığı veya patentin, bölünmüş bir başvuruya ya da bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk halinin kapsamını aştığı, gerekçelerinden en az birini ileri sürerek itiraz edebilir.

(2) İtiraza ilişkin ücretin belirtilen süre içinde ödenmemesi veya itirazın yönetmelikle belirlenen şartlara uygun olarak yapılmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır.

(3) İtiraz yapılmaması veya itirazın yapılmamış sayılması durumunda, patentin verilmesi hakkındaki karar kesinleşir ve nihai karar Bültende yayımlanır. 

(4) Kurum, yapılan itirazı patent sahibine bildirir. Patent sahibi bu bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde görüşlerini sunabilir veya patentte değişiklikler yapabilir. İtiraz, patent sahibinin görüşleri ve patentte değişiklik talepleri de dikkate alınarak, Kurul tarafından incelenir.

(5) Kurul, patentin veya değiştirilmiş hâlinin bu Kanuna uygun olduğu görüşündeyse patentin ya da varsa değiştirilmiş hâlinin devamına, uygun olmadığı görüşündeyse patentin hükümsüzlüğüne karar verir

Hükümsüzlük kararı Bültende yayımlanır.

(6) Kurul, patentin veya değiştirilmiş halinin bu Kanuna kısmen uygun olduğu görüşündeyse patentin bu kısım itibarıyla devamına karar vererek patent sahibinden bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde gerekli değişiklikleri yapmasını ister. Söz konusu değişikliğin yapılmaması veya yapılan değişikliğin kabul edilmemesi hâlinde patentin hükümsüzlüğüne karar verilir.

 Hükümsüzlük kararı Bültende yayımlanır.

İtiraz dosyası oluşan patent başvurusu için, T.C Türk Patent ve Marka Kurumu başvuru sahibini bilgilendirmekte ve karşı görüşlerini, savunmasını hazırlaması ve kanıt dokümanlarını sunması için 3 ay süre tanımaktadır.

 (7) İtiraz sonucunda verilen nihai karar Bültende yayımlanır.

Patentin değiştirilmiş hâliyle devamına karar verilmesi durumunda, patentin değiştirilmiş hâli Bültende yayımlanır.

(8) Kurum kararlarına itiraz;

Kurumun almış olduğu kararlara patent başvurusu sahibi, patent sahibi veya ilgili üçüncü kişiler tarafından kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde itiraz edilebilir. Bu madde kapsamında yapılan itirazlar Kurul tarafından incelenir.  

–  İtirazın dikkate alınmamasını ve patent belgesinin hazırlanmasını talep edebilir.

Bu durumda itiraz sahibi/sahipleri için mahkeme yolu açılmakta ve patent hükümsüzlük davası süreci başlatma hakları doğmaktadır.

İtiraza rağmen patent belgesi talebinde bulunan başvuru sahibi için ilan süresi sonunda incelemesiz patent belgesi düzenlenmektedir.

Başvuru dosyasına yapılan itiraza cevap vermemesi halinde de başvuru sahibinin İncelemeli patent tercih hakkı devam etmektedir.

Bir önceki yazımız olan Türk Patent Enstitüsü - Mevzuat ve Formları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.