Buluşların Ticarileştirilmesi için Patente Vergi Teşviği Veriliyor…

Patentli buluşların ticarileştirilmesi ve üretimi için önemli vergi teşvikleri getiren düzenleme, 19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

6518 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeye göre patent hakkının kiralanması (lisanslanması), devri veya satışı sonucunda elde edilen kazançlar ile patentli buluşun üretime tabi tutularak pazarlanması sonucunda elde edilen kazançların %50’si için kurumlar vergisi veya gelir vergisi alınmayacaktır. Ayrıca lisans ve devir işlemleri de Katma Değer Vergisinden istisna tutulacaktır.patent_vergi_tesvigi

01 Ocak 2015 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacak olan vergi istisnasından faydalanmak için buluşun ortaya çıkmasındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetinin ve üretimin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması ve buluşların 551 Sayılı KHK kapsamında incelemeli patent belgesi veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi almış olması gerekiyor.

Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesinin yanı sıra bu desteklerin etkinliğinin artırılması amacıyla buluşların ticarileştirilmesi alanındaki ihtiyaçların giderilmesi de önemli bir unsurdur.

27 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 23. Toplantısında, sorumluluğu Türk Patent Enstitüsüne verilen 2011/108 sayılı “Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik Edecek Politika Araçlarının Geliştirilmesi” kararı alındı. Karar kapsamında Türk Patent Enstitüsüne; yerli patentlerin lisanslanmasına ilişkin verilerin düzenli olarak izlenmesi, lisans gelirlerinin artırılması için gerekli mekanizmaların kurumlar arası eşgüdüm içinde oluşturulması ve bu konudaki gelişmelerin BTYK’ya raporlanması görevleri verildi.

Bu bağlamda, 6518 sayılı Kanunla getirilen vergi teşviği düzenlemesinin, ülkemizde buluşların ticarileştirilmesi alanında önemli bir ivme sağlayacağı ve bu yolla ülkemizin rekabet gücünü artıracağı öngörülüyor.

6518 sayılı Kanundaki ilgili maddeler için tıklayınız.