Telif Hakkının Devri Sözleşmesi Aşağıdaki Maddelerde Belirtilmiştir.telif_hakki_devir_sozlesme_ornegi

1. TARAFLAR
A- İsim adres (yayınevi olarak anılacaktır.)
B- İsim/isimler adres (Yazar/Yazarlar olarak anılacaktır)
İşbu sözleşme, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri ve bu kanunun değiştirilmiş maddeleri muvacehesinde akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Yazarın sahibi olduğu…………..isimli eser/eserlerin 5846 sayılı FSEK, Genel hükümler ve bu sözleşme şartları çerçevesinde sözleşme tarihinden itibaren mali haklarını ve bu mali haklara ilişkin kullanma ruhsatını gayri kabili rücu olarak yayınevine devretmesi bu sözleşmenin konusudur.

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
İşbu sözleşme ile mali hakları ve kullanma ruhsatını yazardan devralan şirket, bu aşağıda sayılan mali hakları Yurt içi ve yurt dışında, Türkçe ve tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal ile kullanabilecektir:
3.1. Çoğaltma
3.2. Yayma
3.3. İşlenme
3.4. Bilgi ve metinlerin tamamı ya da bir kısmı kopya etme fotografik, mekanik yollarla çoğaltma ya da bilgisayar teknolojisi kullanılarak disket, compact disk, internet ya da başka araçlara yüklenebilme veya diğer yollarla (işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla, görsel ve sanal ortamda) çoğaltma ve yayma, elektronik ortama uyarlama
3.5. Temsil

4. YAZARIN SORUMLULUKLARI
4.1. Bu sözleşme gereği Yayınevine devrettiği mali hakları karşılığında, işbu sözleşmenin 6. maddesinde yazılı meblağı aldığını,
4.2. İşbu sözleşmenin 6. maddesinde yazılı meblağdan başka her ne nam altında olursa olsun şirketten herhangi bir talepte bulunmayacağını,
4.3. Eserin basımı sırasında yayınevince istenilen ve talim terbiye kurulu başkanlığınca istenilen değişiklikleri tasnif ve düzeltmeleri (kısaltma, genişletme, çıkarma) ücretsiz olarak bizzat yapmayı ve yayınevince yapılacak değişikliklere tasnif ve düzenlemelere (kısaltma, genişletme, çıkarma) izin verdiğini,
4.4. Bu eserin kendisine ait olduğunu 3. şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını ve 3. şahıslarca aksi bir talepte yazar kendisinin hukuken sorumlu olduğunu,
4.5. Bu eserin mali haklarını başka şahıslara daha önceden devretmediğini ve bundan sonrada devretmeyeceğini, ve yine bu eseri aynen veya değişik adla veya kısmi değişiklikler yaparak başkalarına kısmen de olsa devredemeyeceğini beyan ve kabul eder.

5. YAYINEVİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI
5.1. Yayınevi aldığı mali hakların kullanma selahiyetini de almıştır.
5.2. Eserin umuma arzının şeklini, zamanını, fiyatını ve tarzını yayınevinin belirlemesi hususunda yazar yayınevine izin vermiştir.
5.3. Eserin tanıtım ve reklamını yayınevi yapacak olup bu giderler yayınevine aittir.
5.4. Yayınevi sözleşmeyle aldığı bu hakları tamamen ya da kısım kısmen 3. şahıslara devredebilir.
5.6. Yayınevi yazarın adını eserin üzerine koyacaktır.
5.7. Yayınevi…………..adet basılı eseri yazara ücretsiz olarak verecektir
5.8. Yayınevi eser içerisinde dilediği güzel sanat eserlerini kullanabilir, dilediği ressamla çalışabilir. Bunlara ilişkin mali haklar yayınevine aittir. Bunlar eser içinde kullanılmakla yazar açısından bir hak doğurmaz.

6. ÖDEME VE ÖDEME ŞEKİLLERİ
(telif ödemesine ve şekline ilişkin bu kısım yayınevince doldurulacaktır)

7. SÜRE VE SINIR
Sözleşmede belirtilen mali hakları yayınevi 5846 sayılı Yasanın 48. maddesinde belirtildiği üzere süresiz ve baskı sayısı sınırsız almıştır. Yazar tüm baskılar için izin vermiştir.
(Eğer sözleşme süreli ve baskı sayısı ve baskı adedi üzerinden yapılacaksa bu madde isteğe göre değiştirilir)

8. SÖZLEŞMENİN YORUMU
Bu sözleşme ile taraflar arasında hiçbir şekilde bir hizmet ilişkisi doğmamış olup, işbu sözleşme hiç bir şekilde bir hizmet akdi olarak yorumlanamaz

9. DİĞER HÜKÜMLER
9.1. İşbu sözleşmede değişiklik yapılabilmesi ancak yazılı şekilde olması halinde mümkündür.
9.2. Bu sözleşmenin her hangi bir maddesi veya bölümünün uygulanması her hangi bir sebeple gayri mümkün olur ise bu sözleşmenin geri kalan kısmının uygulanmasına engel teşkil etmez.
9.3. Taraflar arasında, eserin mali haklarının devrine ilişkin olarak yapılmış olan tek sözleşme işbu sözleşmedir. Bu sözleşme, var ise kendisinden önce taraflar arasında yapılmış her türlü anlaşmayı bertaraf eder. Bundan doğacak uyuşmazlıklardan yazar sorumludur.

10. CEZAİ ŞART
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve sözleşme aksine hareket eden yazar yayınevinin uğradığı zararı tazmin etmeyi ve ayrıca……………….usd/tl yi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

11. TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESLERİ
Taraflar, tebligata esas adreslerinin aşağıda gösterildiği şekilde olduğunu, adres değişikliklerinin diğer tarafa değişikliğin vukuundan 7 gün önce bildirilmesi gerektiğini kabul ederler. Bu süre içinde adres değişikliği bildirilmediği takdirde, işbu sözleşmedeki adresler geçerli tebligat adresi olarak kabul edilir.

12. İHTİLAFLARIN HALLİ
İhtilaf vukuunda yetkili mahkemeler……………………..mahkemeleri ve icra daireleridir.
Tarafların serbest iradelerini havi işbu sözleşme, …/…/…. tarihinde…………..da iki/üç nüsha imzalanmıştır.

YAZAR YAYINEVİ
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza