Yabancılar Çalışma İzni İşlemi İçin Kişiden İstenilen Belgeler;

1-) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı talep dilekçesi,yabanci_personel_icin_gerekli_belgeler

2-) Personel başvuru formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)

3-) Yurtiçi başvurularda noter onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti, yurtdışı başvurularında yeminli mütercim onaylı Türkçe tercümeli pasaport sureti,

4-) Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığın gerekli gördüğü diğer mesleklerde çalışacak yabancılardan noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti,

5-) Türkiye’den yapılacak başvuruları için, geçerli yabancılar ikamet tezkeresi, (İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
Özgeçmiş (ilişikteki özgeçmiş formatı doldurulacaktır.)

6-) Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için:

7-) İş mukavelesi,

😎 Döviz gelirlerine ait belgeler,

9-) Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç)

10-) Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,

11-) Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge,

12-) Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,

13-) Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname ibraz etmesi gerekmektedir..

Yabancılar Çalışma İzni İşlemi İçin Firmadan İstenilen Belgeler ;

1-) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı yabancıların çalışma izni talep dilekçesi,

2-) Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,

3-) Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye

4-) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,

5-) Yabancıların çalışma izni kapsamında yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim

6-) Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,

7-) Turizm kuruluşlarının istihdam edecekleri idari personel için varsa Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,

😎 Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,

9-) Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.

10-) Yabancı personel çalışma izni müracaatında istenilen ek belgeler

11-) Yabancı, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,

12-) Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,

13-) Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,

14-) Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,

1-) Türk soylu olduğuna ilişkin belge,

15-) Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,

16-) Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.

Bir önceki yazımız olan Yabancı Personel Cezai Durumlar başlıklı makalemizde İzinsiz Çalışan Yabancılar, İzinsiz Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmanın Cezası ve Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası 2012 hakkında bilgiler verilmektedir.